top of page
Rezerwat w całości 1.JPG

Harmonogram

15.06.2023

Wszczęcie Konkursu - przekazanie ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

20.06.2023

Publikacja ogłoszenia o Konkursie
oraz udostępnienie ogłoszenia
i Regulaminu na stronie Konkursu. 

07.07.2023

Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu. 

 

 

14.07.2023

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie Konkursu

 

28.07.2023

Termin poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu o wynikach oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie z jednoczesnym zaproszeniem do składania Prac Konkursowych Uczestników Konkursu, których Wnioski
o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie podlegają odrzuceniu.

04.08.2023

Zebranie z Uczestnikami w celu wyjaśnienia Regulaminu Konkursu (wizyta w terenie).

 

Rekomendowana jest także indywidualna wizyta Uczestników w MAB podczas XXVIII Festynu Archeologicznego w dniach
16-20.09.2023, gdy liczba odwiedzających jest najwyższa w roku.

09.10.2023

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczącego Prac Konkursowych.

30.10.2023 g.14.00

Termin składania Prac Konkursowych.

15.11.2023

Termin rozstrzygnięcia Konkursu przez Sąd Konkursowy.

Identyfikacja Prac przez Sąd Konkursowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

do 17.11.2023

Zatwierdzenie rozstrzygnięcia Konkursu przez Zamawiającego.

do 17.11.2023

Termin zawiadomienia Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania albo firmy
oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej Autora/Autorów wybranej Pracy Konkursowej.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz przekazanie ogłoszenia o wyniku Konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu).

ORGANIZATOR

MAB_logo_3550x1150.png

Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie

Biskupin 3

88-410 Biskupin

 

muzeum@biskupin.pl

Tel: 52 302 50 25

  • Facebook

PRZEPROWADZENIE KONKURSU

A2P2 transparent.png

A2P2
architecture&planning

ul. Pileckiego 8/3

80-225 Gdańsk

info@a2p2.pl

 

Tel: 721 757 388

  • Facebook
contact
bottom of page